GeneraliPOLISA UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

 

(Foreign Travel Insurance policy number)

Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623

Kapitał zakładowy 190.310.000,00 PLN w pełni opłacony, NIP: 526-23-49-108. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod numerem 26.

 

W przypadku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia prosimy o kontakt telefoniczny

z Centrum Pomocy Generali tel. (+48 22) 521 05 95; fax. (+48 22) 522 25 20

In case of emergency, please call Centrum Pomocy Generali

tel. (+48 22) 521 05 95; fax. (+48 22) 522 25 20

 

 

 

Opcja ubezpieczenia (Option of insurance)

Krótkoterminowe (short-term insurance)

 

Zakres terytorialny (Territorial scope)

STREFA E*

Wariant ubezpieczenia *(Variant of insurance)

 

SUMY UBEZPIECZENIA DLA KAŻDEGO UBEZPIECZONEGO W PLN (Insurance sum per Insured Person)

 

                          KL                  ASS2      NNW – uszczerbek       `   OCo            OCr                BP               SS

Na życzenie  100 000,00     100 000,00       50 000,00                 100 000,00 100 000,00          0,00              0,00

 


OPIS WARUNKÓW UBEZPIECZENIA !

 

 1. Możliwy zakres ubezpieczenia (Scope of insurance)

KL koszty leczenia (Treatment costs)

ASS pomoc assistance (Assistance)

NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków (Personal accident)

OC odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie (OCo) i na rzeczy (OCr) (Third party liability in private life for non-material damage and for

damage to property)

BP bagaż podróżny (Luggage)

SS sprzęt sportowy (Sport equipment)

OI koszty odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub też wcześniejszego z niej powrotu (Costs related to cancellation of a foreign trip or an

early return from trip)

ON koszty odwołania noclegów (Costs related to cancellation of accommodation)

OB koszty odwołania biletu lotniczego (Costs related to cancellation of an air ticket)

 

 1. W ramach ubezpieczenia podróży zagranicznych Generali T.U. S.A. gwarantuje następujące usługi assistance:

 

1) Pakiet Assistance 1 CAŁY PAKIET ZAWARTY W UBEZPIECZENIU

 1. Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
 2. Kontakt i telekonferencja z osobą bliską
 3. Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
 4. Transport zwłok Ubezpieczonego
 5. Przekazywanie informacji
 6. Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
 7. Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
 8. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
 9. Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
 10. Opiekę nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi
 11. Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
 12. Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego

ł. Kierowca zastępczy

 1. Informacje przed podróżą
 2. Zastępstwo w podróży służbowej
 3. Pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
 4. Pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
 5. Pomoc w przypadku opóźnienia lotu

 

2) Pakiet Assistance 2 – usługi dostępne w Pakiecie Assistance 1 i dodatkowo: CAŁY PAKIET ZAWARTY W UBEZPIECZENIU

 1. Wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
 2. Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego
 3. Kontynuacja zaplanowanej podróży
 4. Pomoc prawną
 5. Wypłatę w poczet kaucji

 

3) Pakiet Assistance 3 – usługi dostępne w Pakiecie Assistance 2 i dodatkowo: NIE ZAWARTY W UBEZPIECZENIU

 1. Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 2. Pomoc finansową
 3. Opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
 4. Pomoc tłumacza
 5. Kontynuację na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leczenia rozpoczętego za granicą

 

 1. Zakres terytorialny (Territorial scope)

 

STREFA E – terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego (European countries, along with the territories of all countries located In the

Mediterranean Basin and the Canary Islands outside the territory of the Republic of Poland and outside the country of residence of the Insured)

STREFA Ś – terytoria wszystkich krajów Świata z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego (territories of all countries all

over the World outside the territory of the Republic of Poland and outside the country of residence of the Insured)

 

 1. Odpowiedzialność Generali T.U. S.A. w zakresie OI, ON, OB:

1) Ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej rozpoczyna się wraz z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy się w

momencie rozpoczęcia imprezy

2) Ubezpieczenia kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia imprezy, a kończy się w przedostatnim dniu imprezy

turystycznej

3) Ubezpieczenia kosztów anulowania noclegów rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w przedostatnim dniu planowanego pobytu

4) Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy wraz z godziną odlotu oznaczoną na bilecie

 

 1. Karencja

Jeżeli Ubezpieczony przebywa za granicą w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej po upływie 5 dni (okres

karencji), licząc od dnia następnego po zawarciu umowy.

 

 1. Klasy dyscyplin sportu:

1) klasa I – lekkoatletyka, krykiet, golf, pływanie (z wyłączeniem nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu), tenis ziemny i stołowy, trekking, taniec;

2) klasa II – gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, piłka wodna, łyżwiarstwo figurowe i szybkie, koszykówka, narciarstwo wodne,

szermierka, surfing i wszystkie jego odmiany, kolarstwo;

3) klasa III – siatkówka, piłka ręczna, squash, hokej na lodzie, hokej na trawie, piłka nożna, futbol amerykański, baseball, rugby, sporty hippiczne, narciarstwo i

wszystkie jego odmiany, snowboard i wszystkie jego odmiany, strzelectwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoki do wody, rafting, polo, sporty

saneczkarskie, bobsleje, podnoszenie ciężarów, zapasy, sporty walki;

 

 1. Praca:

1) praca umysłowa – wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą pracy biurowej, a także uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych;

2) praca fizyczna – wszelkie prace i czynności nie będące pracą umysłową i pracą o wysokim stopniu ryzyka;

3) praca o wysokim stopniu ryzyka – wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą prac w przemyśle wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym,

stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, środków transportu, drzewnym oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów

 

 

Oświadczenia pod polisami,

 1. Oświadczam, iż przed podpisaniem polisy otrzymałem(am) tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych zatwierdzonych uchwałą Zarządu Generali

nr GNL/1/2/11/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. na statycznym nośniku informacji (płyta CD) w sposób umożliwiający mi jego przechowywanie i odtwarzanie. Oświadczam, że zapoznałem(am) się i

akceptuje treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Generali nr GNL/1/2/11/2011 z dnia 16 listopada 2011 oraz, ze zapoznałem(am) się z treścią

pełnomocnictwa Agenta Ubezpieczeniowego. Ponadto oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w polisie o ubezpieczenie są prawdziwe, kompletne i zostały przekazane Generali T.U.

S.A. w dobrej wierze zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą i stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Generali T.U. S.A. moich danych osobowych zawartych we wniosku ubezpieczeniowym w celu niezbędnym do obsługi i wykonywania Umowy.
 2. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku ubezpieczeniowym będą przetwarzane przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jako administratora tych danych z

siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15 B, w celu niezbędnym do obsługi i wykonania Umowy, w celu analitycznym oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Podanie danych jest

dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia.

 1. Upoważniam lekarzy, zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, inne placówki opieki medycznej, a także zakłady ubezpieczeni lub osoby, które posiadają mają dane osobowe oraz dane dotyczące mojego

stanu zdrowia, do udzielenia w każdym czasie, na wniosek Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., pełnej informacji / dokumentacji dotyczących historii mojej choroby, fizycznego i psychicznego stany

zdrowia, pobytów w szpitalu, udzielonych porad lub diagnostyki medycznej oraz leczenia lub śmierci; niniejsze upoważnienie nie wygasa z dniem mojej śmierci.